จังหวัดที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดของภาคใต้

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย การเวลาจังหวัดภูเก็ตข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวสะสม ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 มีจำนวน 934,จังหวัดที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดของภาคใต้164 คน โดยเป็นชาวต่างชาติ 914,746 คน และคนไทย 19,418 คน ส่วนข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตในช่วงระหว่างวันที่ 1- 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สูงสดุ 5 อันดับแรกคือ รัสเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย อังกฤษ และเยอรมนีในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2565 มีรายได้หมุนเวียนอยู่ที่ 119,180.98 ล้านบาท โดยมีอัตราการเข้าพัก อยู่ที่ร้อยละ 35.04 จำนวห้องพักอยู่ที่ 101,221 ห้อง จำนวนผู้มาเยือน 6,208,978 คน/ครั้ง โดยสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 41.34นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกินกว่า 60% ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทยยังเพิ่มขึ้นในสัดส่วนไม่สูงนัก เพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภูเก็ตยังถือว่าสูง การเดินทางภายในจังหวัด ต้องพึ่งพารถรับจ้างที่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่เพราะภูเก็ตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์มีความผันผวนมาก มีช่วงที่บูมสุด ๆ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีช่วงที่นักท่องเที่ยวไทยที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ฮิตไปเที่ยวย่านชิโนโปรตูกรีส ซึ่งเป็นย่านตัวเมืองเก่าแก่ของภูเก็ต ตัวอาคารเป็นสไตล์ชิโนโปรตูกรีสคล้ายกับย่านเก่าแก่ในปีนัง ประเทศมาเลเซีย และในย่านเก่าแก่ของสิงคโปร์ มีช่วงที่วิลล่าหรูกลับมาบูม มีช่วงที่อสังหาฯ เจาะคนท้องถิ่นฟื้นตัว แล้วก็มีช่วงที่ชะลอตัวอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19อีกหนึ่งตัวแปรที่จะมองข้ามไม่ได้ นั่นคือ โครงการรถไฟฟ้ารางเบาหรือโมโนเรลในจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวถึงมาหลายปี ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานท้องถิ่นของภูเก็ตพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดำเนินการ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง มีสถานีทั้งหมด 21 สถานี แบ่งเป็นสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี